Kommandantens Gaard(scroll down for english version)

Husorden (opdateret marts 2018)


DYR:

Der må ikke holdes husdyr i Kommandantens Gaard. Det har været en del af vedtægterne siden ejerforeningen blev etableret, og det er en væsentlig årsag til, at mange har valgt at bo her. Uanset årsagen (allergi, utryghed ved dyr eller noget tredje) så skal forbuddet respekteres, så dyr ikke bor i eller besøger ejendommen.


STØJ:

Brug af boremaskiner og andet støjende værktøj må kun finde sted på hverdage mellem kl. 07.00 og 18.00. I weekender og helligdage mellem 11.00 og 18.00.


MUSIK:

Tag hensyn til din over- og underbo, når du hører musik, ser tv, spiller instrumenter eller lignende. Husk også ved opsætning af højtalere, at lyden forplanter sig gennem væggene/loftet og gulvet til andre beboere. Støjende adfærd skal derfor begrænses og helt undgås efter kl. 22. Og ja – støjende adfærd defineres forskelligt af folk, men med generel pli og hensyntagen må det være muligt at blive enige. Husk dialogen. 


FESTER:

Det skal selvfølgelig være muligt at holde en fest, men husk også her at udvise hensyn efter 22. Brug opslagstavlen i opgangen og lav eventuelt opslag på Facebook, så dine naboer er advaret om forestående fest i god tid. Når du holder fest, så hold vinduer og døre lukket, så det generer naboerne mindst muligt.


AFFALD:

Alt affald, der lægges i skakterne, skal være i forsvarligt lukkede poser beregnet til affald. Det vil sige ingen pizzabakker eller lignende direkte ned i skakten, så risikerer de at sidde fast. Hvis du skal af med pizzabakker, så klip dem i stykker, så de kan være i en lukket affaldspose. De må ikke lægges i papcontainerne. Affaldsskakterne er kun til husholdningsaffald. 

Vi har specielle containere til henholdsvis papir/aviser, pap, metal, elektronik, plast, glas, batterier og bioaffald. Containere til papir og pap findes flere steder i gården, og de øvrige er placeret i storskraldrummet. Hvis en container er fyldt, så find en anden. Containeren er fyldt, når den ikke kan lukkes! Hvis fx en container til plast er fyldt, så er det IKKE tilladt at smide skraldet ned i pap containeren. Storskrald kan placeres i rummet i gården. Husk det må ikke indeholde byggeaffald, som skal afleveres på genbrugspladsen (den nærmeste er på Vermlandsgade) Lad være med at stille store papkasser eller poser med forskelligt affald i storskraldsrummet. Alt skal sorteres til de dertil indrettede containere.


CYKLER, BARNEVOGNE OG LIGNENDE:

Det er ikke tilladt at stille cykler, barnevogne o.s.v. i opgangene. Cykler skal parkeres på de opmalede pladser i kælderen eller i stativerne på siden af vores bygning over for Admiralens Gaard. Det er ikke tilladt at parkere op af facaden langs Klaksvigsgade eller Weidekampsgade. Cykler, der placeres der, risikerer at blive flyttet.


GANGE/FÆLLESOMRÅDER:

Ifølge brandsikringsbekendtgørelsen må ejendommens trapper, gange og øvrige fællesarealer ikke benyttes til private ejendele – herunder cykler, barnevogne, sko, kasser, skabe, planter osv. Det er kun tilladt med en dørmåtte i opgangen.


FÆLLESAREAL – VEDLIGEHOLD/RENGØRING:

Vi har alle en interesse i, at ejendommens trapper, gård, kælder og have holdes pæne og rene. Husk derfor at efterlade dem i samme stand, som du ønsker at finde dem igen. Ryd op efter dig selv. Jo mere efterladt skrald og rod, jo større udgifter får vi til vedligeholdelse af ejendommen. 


GÅRDEN:

Vores gårdanlæg er til fælles afbenyttelse, og du skal vise hensyn til dine medbeboere. Hvis du ønsker at bruge gården til et arrangement, skal du skrive dig på listen uden for viceværternes kontor. Medbringer du ting i gården (stole, legesager og lignende) så husk at tage dem med derfra igen – inklusiv skrald! Det gælder absolut også cigaretskod. 


ALTANER/TERRASSER:

Tænk på dine naboer, når du griller – og undlad generelt at støje alt for meget på terrassen. Hvis du gør rent på terrassen så sørg for, at det ikke drypper ned på dine underboer. Undlad at ryste dyner, tæpper og lignende udover altanen. Og lad være med at smide cigaretskod ned fra altanerne. 


Kommandantens Gaard (updated March 2018)

House rules ANIMALS/PETS:

Pets are not allowed in Kommandantens Gaard. This has always been the rule in Kommandantens Gaard and it is one of the reasons residents have chosen to live here. And whether it is because of allergies, being uncomfortable with animals or any other reason it is important that everyone respect the rule and don’t bring any animals into Kommandantens Gaard to live or to visit.


NOISE:

Use of power drills and other loud tools should be limited to weekdays between 7 am and 6 pm. In week-ends and holidays between 11 am and 6 pm.


MUSIC:

Show consideration for your neighbours when you listen to music, watch television, play instruments and so on. Remember when setting up speakers, that sound travels a lot through the walls. Therefore please limit the noise and avoid it after 10 pm And yes – noise is defined differently by people, but if everyone show consideration then it should be possible to get along. 


PARTY:

Of course you can have a party, but remember to be considerate to other residents after 10 pm. Use the bulletin board in the front corridor and also Facebook to warn your neighbours of a planned party. And when you have the party – keep windows and doors closed to limit the noise.


WASTE:

All waste that is put in the shafts has to be in sealed garbage bags. That means no pizza boxes or stuff like that. If you need to get rid of for example pizza boxes then cut them in smaller pieces so they fit in the garbage bags. They can get stuck in the shaft if you just fold them. The shafts are only for household garbage. 

We have several special containers for paper/newspapers, cardboard, metal, electronics, plastic, glass, batteries and biowaste. Containers for paper and cardboard can be found around the yard and the rest is placed in the bulky waste room. If a container is full then find another one. A container is full when the lid cannot close! If for example all containers for plastic are full it is NOT allowed to put the garbage in the cardboard container! Bulky waste can be put in the designated room in the yard. Remember it cannot contain debris which has to be delivered at the landfill – the nearest is on Vermlandsgade. Do not leave boxes with various waste in the bulky waste room. The things has to be sorted and put in the appropriate containers. 


BIKES, PRAMS AND OTHER TRANSPORTATION:

It is not allowed to leave bikes, prams and so on in the corridors. Bikes must be placed in the designated places in the basement or in the bike racks on the side of the building towards Admiralens Gaard. It is not allowed to park along the front of Klaksvigsgade or Weidekampsgade. Bikes parked there risks to get moved.


CORRIDORS/COMMON AREAS:

According to the fire protection services it is not allowed to place private belongings in the corridors, stairs and other common areas. This means bikes, prams, shoes, boxes, cupboards, herbs and so on. Only a doormat is allowed.


COMMON AREAS – CLEANING AND MAINTENANCE:

We are all interested in keeping the stairs, yard, basement and garden clean and neat. Therefore remember to leave them as you would like to see them again. Clean up your waste. The more garbage you leave the more expensive it is to maintain the building. 


YARD:

Our yard and garden is for shared use, so please show respect for your fellow residents. If you wish to use the yard for an event, you must sign up on the list outside our caretaker’s office. If you bring stuff down to the yard (chairs, playthings etc) then remember to take them with you again – that includes your garbage. And it also goes for cigarette butts!


BALCONY/TERRACES:

Consider your neighbours when using your grill – and generally keep the noise down on the balcony. If you are cleaning the balcony then make sure it doesn´t drip drown on your neighbour below. Do not shake quilts or blankets outside the balcony. And do not throw cigarette butts down from the balcony.