Om Kommandantens Gaard

Ejendommen (opført i 2006) ligger helt centralt på Islands Brygge i København, hvor bylivet kombineres med det hyggelige nærmiljø, som området byder på.

Der er gode indkøbsmuligheder lige om hjørnet, og både bus og metro er tæt på.

Kommandantens Gaard er formet som en hesteskoformet karré med et stort grønt gårdrum, som vender ud mod områdets 7,5 meter brede kanal. Kanalen følger et tidligere jernbanespor og danner et sammenhængende forløb af aktivitetsområder og friarealer på tværs af Ny Tøjhus-grunden.

Bebyggelsen består af 186 ejerlejligheder i varierende størrelse. Det er muligt at leje parkeringsplads under bygningen.

Gårdmiljøet er en indtænkt del af arkitekturen i Kommandantens Gaard og bruges flittigt af både børnefamilier og alle andre beboere.

Det er ejerforeningen i Kommandantens Gaard, der varetager den daglige drift af ejendommen.

Om Ejerforeningen i Kommandantens Gård

Ejerforeningen blev stiftet i 2006, da bebyggelsen stod færdig.

Alle 186 ejerlejligheder, samt ejeren af parkeringskælderen er en del af ejerforeningen og har et vægtet afstemningstal alt efter den pågældende lejligheds størrelse.

Der afholdes møde 10-12 gange årligt i ejerforeningens bestyrelse, der består af fem medlemmer og to suppleanter.

En gang om året afholdes ordinær generalforsamling, hvor alle ejere i ejerforeningen har stemmeret.
Her vælges bestyrelsen, suppleanterne, samt foreningens formand blandt foreningens medlemmer.

Læs mere om bestyrelsen her.

Bestyrelsen varetager den daglige drift af ejendommen, og tager løbende beslutninger omkring denne med mandat fra den årlige generalforsamling.

Bestyrelsen kan kontaktes på bestyrelsen@kommandantens-gaard.dk.

Husorden, Kommandantens Gaard: (scroll down for english version)

Der har været stor udskiftning blandt ejere og lejere i Kommandantens Gaard. Derfor afleveres vores husorden til alle postkasser igen. Udover husorden har vi også vedtægter, som skal overholdes. Dem kan du finde på vores hjemmeside kommandantens-gaard.dk. Generel opfordring – husk at give plads og tage hensyn til dine medkommandanter. Og inden problemerne vokser sig alt for store, så tal med hinanden eller kontakt bestyrelsen.

DYR:
Der må ikke holdes husdyr i Kommandantens Gaard. Det har været en del af vedtægterne siden ejerforeningen blev etableret. Derfor har mange med allergi valgt at bo her. Det er derfor yderst vigtigt, at der ikke er dyr i ejendommen, da dette kan udløse voldsomme allergiske reaktioner.

STØJ:
Brug af boremaskiner og andet støjende værktøj må kun finde sted på hverdage mellem kl. 07.00 og 18.00. I weekender og helligdage mellem 11.00 og 16.00.

MUSIK:
Hvad nogen synes er smukt, hører andre som larm og støj. Tag derfor hensyn til din over- og underbo, når du hører musik, ser tv, spiller instrumenter eller lignende. Husk også ved opsætning af højtalere, at lyden forplanter sig gennem væggene/loftet og gulvet til andre beboere. Støjende adfærd skal derfor begrænses og helt undgås efter kl. 22.

FESTER:
Det skal selvfølgelig være muligt at holde en fest, men husk også her at udvise hensyn efter kl. 22. Brug opslagstavlen i opgangen og eventuelt i opgangene ved siden af også, så dine naboer er advaret om forestående fest – og gør det i god tid. Når du har fest, så hold vinduer og døre lukket, så det generer naboerne mindst muligt.

AFFALD:
Alt affald, der proppes i skakterne, skal være i forsvarligt lukkede poser beregnet til affald. Det vil sige ingen pizzabakker eller lignende. Hvis du skal af med pizzabakker, så klip dem i stykker, så de kan være i en lukket affaldspose. De stopper skakten, hvis de bare er foldet sammen. Affaldsskakterne er kun til køkkenaffald.
Vi har specielle containere til henholdsvis papir/aviser, pap, metal, elektronik, plast, glas og bioaffald. Dem finder du rundt omkring i gården eller i storskraldsrummet. Hvis en container er fyldt, så find en anden. Containeren er fyldt, når den ikke kan lukkes! Hvis fx en container til plast er fyldt, så er det IKKE tilladt at smide skraldet ned i pap containeren. Storskrald har du mulighed for at stille i rummet i gården. Husk det må ikke indeholde byggeaffald, som skal afleveres på genbrugspladsen (den nærmeste er på Vermlandsgade) Storskraldsrummet er IKKE til papkasser, flasker, plast osv. De skal i de dertil indrettede containere.
Glas og flasker skal afleveres i en glascontainer. Vi har to i storskraldsrummet, og ellers findes der flere ved Fakta.

CYKLER, BARNEVOGNE OG LIGNENDE:
Det er ikke tilladt at stille cykler, barnevogne osv i opgangene. Cykler skal parkeres på de opmalede pladser i kælderen eller i stativerne på siden af bygningen op mod Admiralens Gaard. Det er ikke tilladt at parkere op af facaden langs Klaksvigsgade eller Weidekampsgade. Cykler, der placeres op ad husmuren med skilte, der viser, at dette ikke er tilladt, risikerer at blive flyttet.

GANGE/FÆLLESOMRÅDER:
Ifølge brandsikringsbekendtgørelsen må ejendommens trapper, gange og øvrige fællesarealer ikke benyttes til private ejendele – herunder cykler, barnevogne, sko, kasser, skabe, planter osv.

FÆLLESAREAL – VEDLIGEHOLD/RENGØRING:
Vi har alle en interesse i, at ejendommens trapper, gård, kælder og have holdes pæne og rene. Husk derfor at efterlade dem i samme stand, som du ønsker at finde dem igen. Ryd op efter dig selv. Jo mere efterladt skrald og rod, jo større udgifter får vi til vedligeholdelse af ejendommen.

GÅRDEN:
Vores gårdanlæg er til fælles afbenyttelse, og du skal vise hensyn til dine medbeboere. Hvis du ønsker at bruge gården til et arrangement, kan du skrive dig på listen udenfor viceværternes kontor. Medbringer du ting i gården (stole, legesager og lignende) så husk at tage dem med derfra igen – inklusiv skrald! Det gælder absolut også cigaretskod. Det er ikke tilladt at bade i bassinet – hvis nogen skulle få lyst til det!

ALTANER/TERRASSER:
Tænk på dine naboer, når du griller – og undlad generelt at støje alt for meget på terrassen. Hvis du gør rent på terrassen så sørg for, at det ikke drypper ned på dine underboer. Undlad at ryste dyner, tæpper og lignende udover altanen. Og lad være med at smide cigaretskod ned fra altanerne.
House rules, Kommandantens Gaard:

We are many and we are different. Surely we all agree to pay attention to each other, but how we do it is something we might not all agree upon. Therefore we have house rules and also a set of regulations.
Remember to make space for others and think of your fellow residents. And before small differences turn into huge problems then talk to each other or contact the Board.

ANIMALS/PETS:
Pets are not allowed in Kommandantens Gaard. This has always been the rule in Kommandantens Gaard and the reason is that people with allergies has chosen to live here. Therefore it is very important that animals are not brought into Kommandantens Gaard.

NOISE:
Use of power drills and other loud tools should be limited to weekdays between 7.00 am and 6.00 pm. In week-ends and holidays between 11 am and 4 pm.

MUSIC:
Not everyone has the same taste in music! Therefore show consideration for your neighbours when you listen to music, watch television, play instruments and so on. Remember when setting up speakers, that sound travels a lot through the walls. Therefore please limit the noise and avoid it after 10 pm.

PARTY:
Of course it is possible to have a party, but remember to consider the other residents after 10 pm. Use the bulletin board in the front corridor to warn your neighbours of a future party. And when you have the party – keep windows and doors closed to limit the noise.

WASTE:
All waste that is put in the shafts has to be in sealed garbage bags. That means no pizza boxes or stuff like that. If you need to get rid of for example pizza boxes then cut them in smaller pieces so they fit in the garbage bags. They can get stuck in the shaft if you just fold them. The shafts are only for household garbage.
We have several special containers for paper/newspapers, cardboard, metal, electronics, plastic, glass and bio waste. You can find them around the yard or in the bulky waste room. If a container is full then find another one. A container is full when the lid cannot close! If for example all containers for plastic are full it is NOT allowed to put the garbage in the cardboard container! Bulky waste can be put in the designated room in the yard. Remember it cannot contain debris which has to be delivered at the landfill – the nearest is on Vermlandsgade. The bulky waste room is NOT for cardboard, glass, plastic and so on. That has to go in the designated containers. Glass and bottles must be put in a glass container. We have two in the bulky waste room and there is more outside Fakta in Njalsgade/Thorshavnsgade.

BIKES, PRAMS AND OTHER TRANSPORTATION:
It is not allowed to leave bikes, prams and so on in the corridors. Bikes must be placed in the designated places in the basement or in the bike racks on the side of the building towards Admiralens Gaard. It is not allowed to park along the front of Klaksvigsgade or Weidekampsgade.

CORRIDORS/COMMON AREAS:
According to the fire protection services it is not allowed to place private belongings in the corridors, stairs and other common areas. This means bikes, prams, shoes, boxes, cupboards, herbs and so on.

COMMON AREAS – CLEANING AND MAINTENANCE:
We are all interested in keeping the stairs, yard, basement and garden clean and neat. Therefore remember to leave them as you would like to see them again. Clean up your waste. The more garbage you leave the more expensive it is to maintain the building.

YARD:
Our yard and garden is for shared use, so please show respect for your fellow residents. If you wish to use the yard for an event, you can sign up on the list outside our caretaker’s office. If you bring stuff down to the yard (chairs, playthings etc) then remember to take them with you again – that includes your garbage. It is not allowed to swim in the water – if you should ever feel like it!

BALCONY/TERRACES:
Consider your neighbours when using your grill – and generally keep the noise down on the balconys. If you are cleaning the balcony then make sure it doesn´t drip drown on your neighbour below. Do not shake quilts or blankets besides the balcony. And do not throw cigarette butts down from the balconys.

Arrangementer i Kommandantens Gård

Fastelavn, sommer-grill og jul er faste arrangementer i Kommandantens Gaard. Her har du mulighed for at mødes med og hygge dig med dine medkommandanter.

I februar skal katten slås af tønden, så ’det onde’ jages væk, som den oprindelige tradition foreskriver.
Det foregår i gården.

I løbet af sommeren, når vejret er til udendørs leg, så samles vi i gården for at hygge og grille.

Når vinteren bider og december melder sin ankomst, så plejer julemanden at kigge forbi Kommandantens Gaard.
Han kommer som regel en søndag eftermiddag og tænder juletræet i gården og deler godter ud til de små. (også nogle gange til de store). Vi tager en tur eller to rundt om træet og nyder hinandens sangstemmer, mens vi synger december ind. Der vil være julegodter og forfriskninger til både voksne og børn.